0,33l HUBOVÁ KYSLÁ POLIEVKA

0,33l HUBOVÁ KYSLÁ POLIEVKA

5,10€

so zemiakmi a smotanou (1, 7)