150g STROGANOV

150g STROGANOV

15,50€

s tarhoňou (1,7,10)